top of page

 Consent Management

 ระบบจัดเก็บการยินยอมของลูกค้า (Consent Management)

               เนื่องด้วย พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำลังจะบังคับใช้บทลงโทษในกลางปี 65 นี้ ทำให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวที่จะหาวิธีที่จะเข้ามาทำให้องค์กรของตัวเองไม่โดนบทลงโทษของ พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ความรุนแรงของบทลงโทษสูงสุดก็คือ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และบทปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท ในหนึ่งเรื่องที่ได้พูดถึงกันป็นจำนวนมากก็คือ “Consent” ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก กล่าวคือเมื่อก่อนเราอาจจะนำข้อมูลไปใช้อะไรก็ได้ แต่ในปี 65 นี้เราจำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลรับทราบและข้ออนุญาตในการใช้งานข้อมูลอย่างชัดเจน 
   ดังนั้นหนึ่ง solution ที่จะเอามาช่วยจัดการเรื่องการขอความยินยอมและนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ก็คือ Consent Management 

 

ทำไมต้อง  Consent management ?


เพราะช่องทางที่ติดต่อลูกค้าไม่ได้มีช่องทางเดียว ทั้งทาง website , Mobile , hard copy ในเรื่องการขอความยินยอมนั้นเราจำเป็นต้องแจ้งให้ทาง Data Subject ทราบและครอบคลุมกับทุกช่องทาง 
 

                Econsent จึงเข้ามาตอบโจทย์ให้การขอความยินยอมง่ายขึ้นโดยใช้การเชื่อมต่อช่องทางผ่าน API ในการรับและส่งข้อมูล รวมถึงนำไปสร้างรายละเอียดอย่างเช่น ชื่อ-นามสกุล , เบอร์โทร , Email , ID card และรายละเอียดอื่นๆ ที่อยากจะเก็บไว้ว่าจะเป็น ที่อยู่ , รูปภาพ , เอกสารสัญญา 
อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือ เก็บข้อมูลของ consent มีหลากหลายองค์กร ที่ต้องการเก็บข้อมูลไว้เององค์กร เราจึงออกแบบระบบ econsent ออกมาเป็น on-preamis เพื่อให้องค์กรสามารถ comply ตาม policy ของตนเองได้ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่องค์กรมีการกำหนด Policy ในเรื่องของการลบหรือทำลายข้อมูลกรณีที่เลิกใช้งาน ซึ่งถ้าเป็นการใช้งาน Cloud อาจจะต้องำข้อตกลงร่วมในการลบหรือทำลายข้อมูล

ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน เป็นอีก 1 เรื่องที่เป็นข้อกังวลกันมาก การเพิ่มโปรแกรมเข้าไปแล้วต้องไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพนักงานที่รับผิดชอบส่วนงานนั้นๆ เราจึงคำนึงถึงในข้อนี้เป็นอย่างดีจึงมองในส่วนของ การ customize ในกรณีของทางบริษัทต้องการปรับเปลี่ยนตัวระบบให้เข้ากับการทำงานของทางองค์กรก็จะเป็นอีกจุดที่ได้เปรียบรูปแบบ platefrom บน Cloud

                 ดังนั้น ประโยชน์ของ Econsent โดยสรุปก็คือ เป็นตัวจัดการความยินยอมแบบรวมศูนย์ และเป็นการเก็บข้อมูลที่อยู่ภายในองค์กร ทำการเชื่อมต่อกับช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้หลากหลายทางอย่างเช่น website , Mobile , call center , offline รวมไปถึงการที่สามารถทำการ customize เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการทำงานของโปรแกรมได้ จึงเป็นทางเลือกให้กับองค์กรที่มองเรื่องการเก็บข้อมูลไว้ภายในและอยากให้ software fit in กับการทำงานที่อยู่ภายในองค์กร
 

 Consent Management

89369 [Converted].png
Overview eTax Platform Version for Websi

Consent Management (Basic)

89369 [Converted].png
Overview eTax Platform Version for Websi
bottom of page